SV. STJEPAN PRVOMUČENIK – MISNA ČITANJA

Prvo čitanje –  Dj 6, 8-10; 7, 54-59

Čitanje Djela apostolskih

U one dane: Stjepan je pun milosti i snage činio velika čudesa i znamenja u narodu. Nato se digoše neki iz takozvane sinagoge Slobodnjaka, Cirenaca, Aleksandrinaca te onih iz Cilicije i Azije pa počeše raspravljati sa Stjepanom, ali nisu mogli odoljeti mudrosti i Duhu kojim je govorio.
Zato uskipješe u srcima i počeše škripati zubima na njega. Ali on, pun Duha Svetoga, uprije pogled u nebo i ugleda slavu Božju i Isusa gdje stoji zdesna Bogu pa reče: »Evo vidim nebesa otvorena i Sina Čovječjega gdje stoji zdesna Bogu.« Vičući iza glasa, oni zatisnuše uši i navališe jednodušno na njega. Izbaciše ga iz grada pa ga kamenovaše. Svjedoci odložiše haljine do nogu mladića koji se zvao Savao.
I dok su ga kamenovali, Stjepan je zazivao: »Gospodine Isuse, primi duh moj!« Onda se baci na koljena i povika iza glasa: »Gospodine, ne uzmi im ovo za grijeh!« Kada to reče, usnu.
 
Riječ Gospodnja.
 

Otpjevni psalam  Ps 31, 3c-4.6ab.7b.8a.17.21ab

Pripjev: U tvoje ruke, Gospodine, predajem duh svoj.

Budi mi hrid zaštite,
tvrđava spasenja.
Jer ti si hrid moja, tvrđava moja,
radi svoga imena vodi me i ravnaj.
 
U tvoje ruke predajem duh svoj:
otkupi me, Gospodine, Bože vjerni.
U Gospodina ja se uzdam,
radosno ću klicat tvojoj milosti.
 
Rasvijetli lice nad slugom svojim,
po svojoj me dobroti spasi.
Zakloni me štitom lica svoga
od zavjera ljudskih.
 

Evanđelje: Mt 10, 17-22

Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju
 
U ono vrijeme: Reče Isus svojim apostolima:
»Čuvajte se ljudi, jer će vas predavati vijećima
 i po svojim će vas sinagogama bičevati.
 Pred upravitelje i kraljeve vodit će vas poradi mene, za svjedočanstvo njima i poganima.
 Kad vas predadu, ne budite zabrinuti kako ili što ćete govoriti.
 Dat će vam se u onaj čas što ćete govoriti.
 Ta ne govorite to vi, nego Duh Oca vašega govori u vama!
 Brat će brata predavati na smrt i otac dijete.
 Djeca će ustajati na roditelje i ubijati ih.
 Svi će vas zamrziti zbog imena moga.
 Ali tko ustraje do svršetka, bit će spašen.
 
 Riječ Gospodnja.