SVETKOVINA PRESVETOG TROJSTVA

od Kristina na 16.05.2016

Kršćanska vjera vjerovanje je u jednoga Boga u Tri Osobe.
Trojstveno jednoboštvo najdublje je od svih religioznih novosti koje je donijelo kršćanstvo i po kojoj se naša vjera razlikuje od svih drugih monoteističkih i poganskih politeističkih vjera.

Sadržaj svetkovine Presvetog Trojstva drugačiji je nego kod ostalih blagdana u crkvenoj godini. Dok većina blagdana slavi neki događaj, ovdje se slavi temeljna istina vjere o Bogu, koji je, kako Katekizam kaže, “jedan u trim božanskim osobama: Ocu, Sinu i Duhu Svetomu”.

Crkva i svaki vjernik, slaveći Presveto Trojstvo, zahvaljuje Bogu na djelima stvaranja, otkupljenja i posvećenja ljudskog roda i pojedinačno svakog čovjeka.

Ovim blagdanom ispovijedamo da je Bog nad svim, sve je po njemu, i on je u svemu. Nad svime kao Otac; sve je stvorio po svome Sinu; a u svemu prebiva u Duhu Svetomu. Vjerujemo da je sa svima nama milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Oca i zajedništvo Duha Svetoga. Jer kroz sve što je za nas čini Bog se objavljuje kao Trojstvo.

Već na ulazu u crkvu, nakon što smo prstom dotaknuli blagoslovljenu vodu i prekrižili se izgovarajući riječi: „U ime Oca i Sina i Duha Svetoga!“ ispovijedamo Presveto Trojstvo: vjeru u jednog jedinog Boga u tri osobe: Oca i Sina i Duha Svetoga.

I sav naš kršćanski život, počevši od krštenja pa sve do smrti nosi pečat vjere u Presveto Trojstvo. Bog Otac, njegov Sin Isus Krist i Duh Sveti k nama su došli u krštenju i nastanili su se u nama. U njihovo ime i u dijalogu s njima odvija se čitav naš život. Na pragu života bili smo kršteni „U ime Oca i Sina i Duha Svetoga“ i na kraju života otputovat ćemo s ovoga svijeta opet u ime te božanske trojice.I kada god se znamenujemo znakom križa, svaki put izjavljujemo da smo spremni pripadati Presvetom Trojstvu.

Tajna Presvetoga Trojstva najveće je otajstvo kršćanske vjere, otajstvo iz kojeg je proizašla sva povijest spasenja. Objava tog otajstva najveća je novost koju je donio Isus Krist. Prije njega proroci su govorili samo o jednom Bogu koji je stvorio svemir da bi svoju ljubav izlio na sva stvorenja. Ali Isus je doveo ljude k spoznaji života i ljubavi u samom Bogu, odnosno doveo ih je do spoznaje zajedništva Osoba u Bogu. On nam je otkrio da postoji samo jedan Bog u zajedništvu ljubavi Triju Osoba. Bog Otac, Sin i Duh Sveti silaze zajedno k čovjeku i dolaze živjeti s njime. Bog dolazi k čovjeku u svoj svojoj stvarnosti i punini života i ljubavi, onakav kakav je u sebi i kakvim ćemo ga jednoga dana spoznati u blaženoj vječnosti.

MISNA ČITANJA

Prvo čitanje – Izr 8,22-31

Već je Stari Zavjet govorio o vezi između Boga Stvoritelja i njegove mudrosti. Mudrost zajedno s Bogom dijeli tajnu njegova nauma sa svijetom. Njezin je odnos prema stvorovima takav da se ona naziva početkom svega i bićem koje stvara. Ona je kao Mudrost, Sin Božji, postojala prije stvorova.

Ta Mudrost Božja rodila se od Boga prije stvaranja svijeta i bila je nazočna kraj njega u radosti, kao graditeljica, kad je Svevišnji stvarao nebesa, zemlju, bezdane i sve što je na njima i u njima. Ova Mudrost je slika Krista kao utjelovljene Mudrosti Božje. Mudrost nije samo Božja osoba, nego ona među ljudima boravi i djeluje. Kao utjelovljena mudrost Božja, Krist je bio s Bogom od početka i ostaje neopozivi znak Božje naklonosti prema ljudima.

Drugo čitanje – Rim 5,1-5

Čovjeku je potrebno da uđe u dijalog ljubavi s Bogom, a u takav kontakt može stupiti samo vjerom i krštenjem. A iz takvog kontakta uvijek se rađa u čovjeku mir s Bogom, sa samim sobom i sa drugim ljudima. Sve ovo nam je omogućeno i stalno ponuđeno po djelu otkupljenja Gospodina našega Isusa Krista kojemu je vrhunac smrt i uskrsnuće. To je najveća istina naše vjere da nas Bog ljubi. A Duh Sveti koji nam je darovan na krštenju i koji neprestano djeluje u pojedincu i u cijeloj crkvenoj zajednici garant je te ljubavi.

Evanđelje – Iv 16,12-15

Duh Sveti nam pomaže da shvatimo Boga koji se objavio u Isusu Kristu. Krist »Duhom Istine« naziva Onoga koji je uzajamna ljubav između Oca i Sina. Upravo sjedinjujući ljude sa sobom u sve većem krugu tog Duha ljubavi, Isus im objavljuje tajnu njihova vlastitog bića i njihove sudbine. Pod vodstvom »Duha Istine« učenici znaju da ljudska povijest ima smisao i da Bog svoj plan spasenja sigurno vodi prema ispunjenju.

Duh Sveti će nastaviti Kristovo djelo na zemlji: kao »Duh Istine« uvest će Isusove sljedbenike u svu istinu. On nema svojeg nauka, nego uzima od Krista kao utjelovljene Riječi Božje. Zato Isus i govori učenicima: »On će mene proslavljati, jer će od mojega uzimati i navješćivati vam.« (Iv 16,14). A Duh Sveti slavi Sina time što onima koji su čista srca pokazuje kako da Isusa upoznaju i gledaju kao odsjev Božjeg bića i sliku nevidljivog Oca.

Prethodni članak:

Slijedeći članak: